Spreekrecht

Als donateur van stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld hebt u het ‘recht van inspreken’ bij onze bestuursvergaderingen. Als u het bestuur wilt wijzen op bepaalde belangen, wensen of suggesties, dan kunt u ‘inspreken’ over een onderwerp dat op de agenda staat. De vergaderagenda en -datum publiceren we tijdig op de pagina Over ons. Staat uw onderwerp niet op de agenda, dan kan het bestuur toch besluiten u inspreektijd te geven, voor zover de agenda-omvang van de vergadering dit toelaat.

Aan het begin van de vergadering stelt de voorzitter u in de gelegenheid om zich aan het bestuur voor te stellen en aan te geven namens wie u spreekt. Daarna kunt u het woord tot het bestuur richten en hen informeren over uw mening of wensen. Het is gebruikelijk dat u maximaal 10 minuten spreektijd krijgt. Zijn er twee of meer sprekers op dezelfde vergadering, dan wordt de maximale inspreektijd van 20 minuten gelijkelijk verdeeld over het aantal sprekers.

Nadat de voorzitter u heeft bedankt voor uw deelname en betrokkenheid, neemt u afscheid en nemen de bestuursleden uw opmerkingen mee in hun discussie. Aan deze discussie kunt u als inspreker dus niet deelnemen. Er is ook geen discussie mogelijk met eventuele andere insprekers. Natuurlijk informeert het bestuur u over eventueel op basis van uw inspreekrecht genomen besluiten en worden uw inspreekreacties opgenomen in het verslag van de vergadering.

Aanmelden

Wilt u als donateur gebruikmaken van uw inspreekrecht, stuur dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de desbetreffende vergadering een e-mail naar info@kloostertuinopveld.nl, waarin u uw naam vermeldt én het onderwerp waarover u wilt inspreken. Wilt of kunt u niet lijfelijk aanwezig zijn op de vergadering, dan kunt u uw bijdrage ook schriftelijk aanleveren op bovenstaand e-mailadres.

TIP: Zet uw vraag, wens of suggestie op papier en stuur deze tekst mee als mail-bijlage.